देशभर चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह

खबर खुराक
खबर खुराक १ पुष २०७९, शुक्रबार
1 Min Read
Aa
k'; nfu];Fu df};ddf kl/jt{g sf7df8f}F, ! k'; M lqe'jg cGt/f{li6«o ljdfg:yn;lxt sf]6]Zj/, tLgs'g] ;8s v08 . k'; nfu];Fu pkTosfdf lr;f] a9]/ df};d kl/jt{g ePsf] 5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

देशभर चिसो बढेको छ । चिसो बढेसँगैँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ

विभागले देशका केही भू–भागमा बिहानीपख हुस्सु–कुहिरो लाग्ने  तथा देशका अधिकांश भू–भागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउनु सबैमा अनुरोध गरेको हो ।

अबको केही दिन बिहानको समयमा देशका धेरै स्थानमा हुस्सु, कुहिरो लाग्ने तथा मध्यान्ह सम्ममा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ । वर्षा गराउने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्